อัลบั้มภาพที่ 4894
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ ภราดาดร. ศักดา สกนธวัฒน์และ ภราดาวิทยา เทพกอม

Click Here !!