สรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 / 7
เดือน มีนาคม 2554
รายวัน รายเดือน รายปี
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สาย % ลากิจ % ลาป่วย % ขาด %
1 45233  นาย  ณัฐพัชร์    ตั้งภิรมย์กุล 0 0 0 0 0 0 0 0
2 45252  นาย  ศุภกฤต    วิบูลย์วัชรา 0 0 0 0 0 0 0 0
3 45269  นาย  กิตติพศ    วงศ์ภัทรฐิติ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 45275  นาย  วิชยุตม์    ปฏิการสกุล 0 0 0 0 0 0 0 0
5 45281  นาย  วรเชษฐ์    บุญถาวรสกุล 0 0 0 0 0 0 0 0
6 45294  นาย  ณัฐนัย    วงษ์ตระหง่าน 0 0 0 0 0 0 0 0
7 45318  นาย  ปกรณ์    วิถีพานิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 45376  นาย  ราชิต    โลจนะวงศกร 0 0 0 0 0 0 0 0
9 45383  นาย  หริรักษ์    วงศ์มหาศิริ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 45388  นาย  ณพงศ์    ลีวุฒินันท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 45402  นาย  ณภัทร    เสริมสุขสัน 0 0 0 0 0 0 0 0
12 45427  นาย  ศิวกร    จิระเดชดำรง 0 0 0 0 0 0 0 0
13 45462  นาย  ปองณัฐ    จิตติปัญญากุล 0 0 0 0 0 0 0 0
14 45465  นาย  พัสกร    จรัสพรศรีวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 45469  นาย  ธีรวัฒน์    เชิดชูวงศ์สันติ 0 0 0 0 0 0 0 0
16 45473  นาย  สราวุธ    วิทยพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 45479  นาย  ดนัยศักดิ์    โกกะนุทรานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
18 45482  นาย  ชุติวัต    ถนอมวรารักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
19 45499  นาย  พัชรพล    วิทยเตชะกุล 0 0 0 0 0 0 0 0
20 45507  นาย  พชรพล    โรจนปัญญากุล 0 0 0 0 0 0 0 0
21 45551  นาย  สุคนธ์    กมลสัมฤทธิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0
22 45556  นาย  ฐาปนาถ    โกสินทร์ตระการ 0 0 0 0 0 0 0 0
23 45563  นาย  อัษฎาวุธ    ตัณฑ์พูนเกียรติ 0 0 0 0 0 0 0 0
24 45568  นาย  ศุภกฤต    ฤกษ์สิรินุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0
25 45600  นาย  กฤษกร    โรจน์มหามงคล 0 0 0 0 0 0 0 0
26 45603  นาย  กฤชฤทธิ์    กิตติคงวัตร 0 0 0 0 0 0 0 0
27 45611  นาย  ปวรุตม์    ตั้งอารมณ์สุข 0 0 0 0 0 0 0 0
28 45627  นาย  ภัทรเกียรติ    ยอดกมลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
29 45631  นาย  สิทธิกร    วิบูลย์จักร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
30 45649  นาย  วรกิตติ์    พูนทรัพย์มงคล 0 0 0 0 0 0 0 0
31 45658  นาย  ธนิต    ลิขิตชลธาร 0 0 0 0 0 0 0 0
32 45676  นาย  ภัคย์    ศรีเปลี่ยนจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
33 45679  นาย  กิตติกร    จิตรวรรณวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
34 45684  นาย  คณุตม์    ธรรมปาโล 0 0 0 0 0 0 0 0
35 45701  นาย  ปณต    ลีลางามวงศา 0 0 0 0 0 0 0 0
36 45716  นาย  กฤษฏิ์    ภควัตเมธี 0 0 0 0 0 0 0 0
37 45722  นาย  จิตบุณย์    ตรีชะฎา 0 0 0 0 0 0 0 0
38 45725  นาย  โอบเอื้อ    เลิศสิริสถาพร 0 0 0 0 0 0 0 0
39 45734  นาย  วศิน    วีชนีมาศ 0 0 0 0 0 0 0 0
40 45736  นาย  กฤตธี    อิสโรปกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
41 45772  นาย  ฐานกิตติ์    กิจทวีพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
42 45781  นาย  กษิดิศ    ภู่พกสกุล 0 0 0 0 0 0 0 0
43 45796  นาย  ศุภวัช    ยุทธธีรนนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
44 45812  นาย  วีรากร    พุฒิเมธปัญญาพร 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45816  นาย  กิตติพัฒน์    เก้าเอี้ยน 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46592  นาย  พิชชาทร    หนูแสง 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47412  นาย  มหาราช    พิมพ์ภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0
48 49670  นาย  ภัคพล    มัตยะสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0
49 50519    นิธิศ    เวศสนิท 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50521    ภูริทัต    ลิ่วเฉลิมวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุป 0 0 0 0