สรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียน ชั้น / 7
เดือน มีนาคม 2554
รายวัน รายเดือน รายปี
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สาย % ลากิจ % ลาป่วย % ขาด %
สรุป 0 0 0 0