Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 85 : การประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศ
มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา หัวหน้างานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักอธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 จากฝ่ายต่างๆ จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building เพื่อระดมสมองหามาตรการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างมียุทธศาสตร์ โดยอาศัยผลการตรวจคุณภาพการศึกษาจากของ BSG และ สมศ. มาศึกษาเป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้อยู่บนความถูกต้อง และทันต่อการใช้งานของผู้บริหารทุกฝ่าย รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 320 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 320 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้