Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 79 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คณะกรรมการบริหาร และคณะครู เข้าร่วมในพิธี การไหว้ครูปีนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้น ม.1- 3 และ EP-M1-3) ทำพิธีไหว้ครูเวลา 08.30 น. มีคณะภราดา และมิสอุลิศา อัมพรแสงทอง ครูอาวุโส รับมอบพานไหว้ และนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้น ม.4- 6 และ EP-M4-6) ทำพิธีไหว้ครูเวลา 10.30 น. มีคณะภราดา และมาสเตอร์ถิรวัฒน์ ขําสิน เป็นครูอาวุโส รับมอบพานไหว้ ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลแก่ระดับชั้นที่ชนะการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียน และให้กล่าวโอวาทแก่นักเรียน นายสรวิศ วงศ์บุญสิน ประธานสภานักเรียน เป็นผู้นําสวดบทไหว้ครู นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนการมอบพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู และเป็นผู้แนะนําคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2552 ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ พานดอกไม้ พานธูปเทียน 3 ชนะเลิศ : ระดับชั้นม.3 (111 คะแนน) รองฯอันดับ 1 : ระดับชั้นม.1 (105 คะแนน) รองฯอันดับ 2 : ระดับ EP (104 คะแนน) ชนะเลิศ : ระดับชั้นม.2 (109 คะแนน) รองฯอันดับ 1 : ระดับชั้นม.3 (108 คะแนน) รองฯอันดับ 2 : ระดับชั้นม.1 (106 คะแนน) 4 ชนะเลิศ : ระดับชั้นม.6 (118 คะแนน) รองฯอันดับ 1 : ระดับชั้นม.4 (103 คะแนน) รองฯอันดับ 2 : ระดับ EP (101 คะแนน) ชนะเลิศ : ระดับชั้นม.6 (116 คะแนน) รองฯอันดับ 1 : ระดับ EP (106 คะแนน) รองฯอันดับ 2 : ระดับชั้นม.5 (100 คะแนน) หมายเหตุ : 1. มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน 2. มีครู 6 คนเป็นคณะกรรมการตัดสิน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน 3. มีนักเรียน 6 คนเป็นสักขีพยานการนับคะแนน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 664 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 664 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้