Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 59 : ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2552
งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2552 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง :- • หมายเลข 1 นายชนกชนม์ สังวรโยธิน 114 คะแนน ได้อันดับที่ 3 คิดเป็น 3.41 % • หมายเลข 2 นายพลกฤต ธเนศกิจการัตน์ 860 คะแนน ได้อันดับที่ 2 คิดเป็น 25.72 % • หมายเลข 3 นายสรวิศ วงศ์บุญสิน 1803 คะแนน ได้อันดับที่ 1 คิดเป็น 54.08 % ดังนั้น นายสรวิศ วงศ์บุญสิน นักเรียนชั้น ม.6/4 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายกิจการนักเรียนจะได้นำเสนอรายชื่อให้ท่านอธิการพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นลำดับต่อไป หมายเหตุ จำนวนมีใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง 3,343 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 3,334 คน คิดเป็น 99.73 % ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ 9 คน คิดเป็น 0.27 % มีจำนวนบัตรเสีย 557 บัตร คิดเป็น 16.66 % ข้อมูลโดย : ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ณัฐพัฒน์    มงคลวรกิจชัย (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1012 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1012 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้