Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4912 : พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสสัมชัญ  จัดพิธีสดุดีนกับุญหลุยส์  มารี  กรีญอง  เดอ มงฟอร์ต  บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ โยนกํายาน รูปปั้นนักบุญหลุยส์ฯ และประกอบวจนพิธีกรรม ผู้แทนนักเรียนคาทอลิก อ่านประวัตินกับุญหลุยส์  มารี  กรีญอง  เดอ มงฟอร์ต บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ  ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ /หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  ผู้แทนคณะครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ ผู้แทนนักเรียน  ผู้แทนพนักงาน  ร่วมวางกระเช้าดอกไม้หน้ารูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารี  กรีญอง  เดอ มงฟอร์ต  วง AC  Band   บรรเลงเพลงสดุดีนักบุญมงฟอร์ต    ณ  ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 983 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 981 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้