Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4903 : ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

             เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภารดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้โอวาทแก่ ลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 43 นาย ก่อนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีเสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
           โดยมีคณะครูที่เกียวข้องดังนี้  มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มาสเตอร์วิชาญ อันธพันธ์ ประธานงานลูกเสือ  มาสเตอร์อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร ผู้ดูแลลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์  มาสเตอร์ศรัณย์ สีนิลแท้ ผู้ช่วยผู้ดูแล มิสศิริวรรณ บำรุงธรรม ผู้ช่วยผู้ดูแล  พร้อมด้วยสมาชิกกองร้อยพิเศษสุรสีห์ ประกอบด้วย
1.นายนฤชล กมลณรจน์ อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 46488 AC 130
2. นายชโนตม์ ยิ้มเศรษฐี อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 47144 AC 131
3. นายวัฒภูมิ ทวีกุล อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 47985 AC 126
4. นายพรเทพ วารินทร์ไพศาล อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 45289 AC 129
5. นายภัทรธร บุตรไทย อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 47050 AC 131
6. นายอติวัณณ์ ลีชุย อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 47100 AC 131
7. นายสิทธิชัย ชุณห์ขจร อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 45707 AC 129
8. นายอรรถวุฒิ โภคะธนวัฒน์ อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 46639 AC 130
9. นายณัฐพัชร กาญจนาภรณ์ อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 46325 AC 130
10. นายมาวิน สุเมธาศร อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 46688 AC 131
11. วริษฐ์  อมรประยูร เลขประจำตัว 51778 ม.3/4 ประธานกองร้อยพิเศษสุรสีห์
12. ภูวิชญ์   เสรีวงศ์ เลขประจำตัว  51573 ม.3/3 รองประธาน กองร้อยพิเศษสุรสีห์
13. ติณห์  รัตนวิมล เลขประจำตัว 51576 ม.3/3 เลขาธิการกองร้อยพิเศษสุรสีห์
14. ณัฐวัชร  วงษ์วิไลวารินทร์ เลขประจำตัว 51603 ม.3/1
15. พรรษณัฐ  เทพพรหม เลขประจำตัว 51719 ม.3/1
16. วรัญญู  นัคเรต เลขประจำตัว 51639 ม.3/3
17. นพล  เลิศรัตนปรีชา เลขประจำตัว 51773 ม.3/5
18 .พชรธร  โรจนบวร เลขประจำตัว 51602 ม.3/5
19. พินิจ  อาจสี เลขประจำตัว 54441 ม.3/6 เหรัญญิกกองร้อยพิเศษสุรสีห์
20. ภานุพงศ์  เชื้อชูชาติ เลขประจำตัว 51808 ม.3/8
21. พฤกษ์  เต็มธาราพิทักษ์ เลขประจำตัว 51755 ม.3/7
22. อนันต์สิทธิ์  โรจน์รัชสมบัติ เลขประจำตัว 52358 ม.2/5
23. ธีร์  มหาสังข์  เลขประจำตัว 52400 ม.2/3
24. อธิวัตร  เงินเจริญรุ่ง เลขประจำตัว 52921 ม.1/1
25. ศรัณย์ภัทร  พิมพ์แก้ว เลขประจำตัว 53163 ม.1/2
26. วรโชติ  ภัทรมณีกาญจน์ เลขประจำตัว 52737 ม.1/4
27. กฤษณะ  เลิศวิสาลสิน เลขประจำตัว 53064 ม.1/5
28. อัครวินท์  ศรีสวัสดิ์ เลขประจำตัว 53043 ม.1/5
29. สหภูมิ  เอกวรธงชัย  เลขประจำตัว 57449 ม.1/7
30. ชวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขประจำตัว 52951 ม.1/7
31.ธนกฤต  สุธีปกรณ์ชัย เลขประจำตัว 52983  ม.1/7
32. ณัฐวิชช์  เยี่ยงยงพันธุ์ เลขประจำตัว 55991 ม.1/8
33.ธีมธรรศ  อิ่มสุชาติ เลขประจำตัว 52890 ม.1/9
34.นวพรรษ  ธนมงคลสวัสดิ์ เลขประจำตัว 53098 ม.1/9
35. ฐปนรรฆ์  เรืองสันติโยธิน เลขประจำตัว Ep:M.1/1
36.ปุณณ์  เทียมบุญกิจ เลขประจำตัว55217 Ep:M1/1
37. ภูวิศ  วาณิชกมลนันทน์ เลขประจำตัว 57337 Ep:M.1/3
38. ปวีณสรณ์  อมรเศรษฐชัย เลขประจำตัว    50990 ม.4/1
39.เตชิต  ฉายวัฒนะ เลขประจำตัว 50763 ม.4/1
40.รวิกร  บรรจงชาติ เลขประจำตัว 51058 ม.4/10
41.พงศ์วชิระ  สังข์แก้ว เลขประจำตัว 49930 ม.5/1
42 .จิรพงศ์  จุนเจือทรัพย์ เลขประจำตัว 50263 ม.5/7
43.ภาคภูมิ  ฉันทพจน์ เลขประจำตัว 49961 ม.5/8
44. พัฒนสิทธิ์  ร่มไมล์ เลขประจำตัว 50039 ม.5/8


       ผู้ให้ข้อมูลมาสเตอร์อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร ผู้ดูแลลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์    ผู้ถ่ายภาพ นายธนธรณ์ จิระธนานันต์ เลขประจำตัว50274 ม.5/8

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 58 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 860 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 857 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้