Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4887 : พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และEP-M.4 ปีการศึกษา 2562

    เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   ฝ่ายกิจกรรม ร่วมกับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP – M.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP – M.4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้นักเรียนกระทำการใดๆอันเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์   ผู้อํานวยการ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อํานวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ   จันทะโชโต หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ / หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 และ EP-M 4 เข้าร่วมในพิธี  ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 78 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 490 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 488 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้