Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4886 : สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีแห่ศีลมหาสนิท ปีการศึกษา 2562

            เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานอภิบาล ( ศาสนาคริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันสมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้า มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และพิธีแห่ศีลมหาสนิท โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  ณ  อาสนวิหารอัสสัมชัญ และพิธีแห่ศีลมหาสนิทโดยขบวนแห่ศีลมหาสนิท ผ่านเข้ามาในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ตามลำดับ ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดยภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อํานวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น และนักเรียนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ วง AC Band  เข้าร่วมบรรเลง พร้อมด้วย  คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  และพี่น้องคริสต์ศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี  ณ บริเวณเวทีหน้าอาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 77 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 504 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 501 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้