Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4867 : โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.)

    เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP- M.1 จัดโครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม   ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP- M.1  ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ บรรยายหัวข้อสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ ( ปลูกต้นกล้า เอซี ) /ส่วนหัวข้อ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญโดยนายวัฒภูมิ  ทวีกุล อัสสัมชนิกรุ่น 126 นายอรรถวุฒิ โภคะธนวัฒน์  อัสสัมชนิกรุ่น 130 เป็นวิทยากร / หัวข้อ สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ  (ระเบียบการแต่งกาย) โดยมาสเตอร์โอภาส  ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นวิทยากร / หัวข้อ สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ  (การเคารพและกตัญญูต่อคุณครูและรุ่นพี่ )  โดยมิสศิริพร ศุระศรางค์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรม ภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร / หัวข้อ สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) /หัวข้อ สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ  (ระเบียบแถว และปรัชญาของโรงเรียน)   โดยมิสธนินท์ธร คําทองสุข เป็นวิทยากร  ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP- M.1  ณ  หอประชุม  Louis – Marie  Grand  Hall  ชั้น 6  อาคาร Saint  Louis – Marie  Memorial  Building  และ ฝึกภาคปฏิบัติที่สนามบาส ใต้อาคารนักบุญหลุยส์ – มารีย์  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

            หลักการและเหตุผล
    โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาหาความรู้และยังเป็นสถานที่ปลูกฝังกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบ  มีวินัย  และเป็นผู้นำที่ดีสู่สังคม  ที่มุ่งสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัยในตนเอง  มีความเอื้ออาทรเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   มีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่น   มีความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ  สมกับคำว่า"สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ"  จึงได้จัดโครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกคุณงามความดีที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอัสสัมชัญดังกล่าวข้างต้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1 ทุกคน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเองสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ด้วยตนเอง
 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความสุภาพ  อ่อนน้อมรู้จักถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่น  มีความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันและผู้มีพระคุณ
 4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความเอื้ออาทร รู้จักแบ่งปันและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 172 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1171 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1159 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้