Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4856 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ EP-M.1- 6 ประจําปีการศึกษา 2562

         เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจําปีการศึกษา 2562  โดยมีภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  กล่าวต้อนรับ และแถลงนโยบายของโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2562  พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร  ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ชี้แจงนโยบายฝ่ายวิชาการ  ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้น ม.ต้น และมิสณัฏฐี เจริญเกียรติบวร  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้น ม.ปลาย  ชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน  มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัย  แนวปฏิบัติของนักเรียน การขาด ลา มาสาย  มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ชี้แจ้งกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2662   มาสเตอร์ชาติกล้า   บุญชมภู   หัวหน้างานรักษาดินแดน  ชี้แจ้งเกี่ยวกับงานรักษาดินแดน  ณ ห้องประชุม Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพบครูประจําชั้นและผู้ช่วยครูประจําชั้น  ณ ห้องเรียนของระดับชั้นที่บุตรหลานของผู้ปกครองใช้เรียนในปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  และร่วมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาตัวผู้เรียนในทุกๆด้าน

        ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่  AC Gallery

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 282 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 129 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 119 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้