Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4845 : กิจกรรม “ประวัติอัสสัมชัญ รากเหง้าที่ยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP- M.1 จัดกิจกรรม “ประวัติอัสสัมชัญ รากเหง้าที่ยั่งยืน” โดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น 5 ฐาน ฐานบราเดอร์ ฟ.ฮีแลร์, ฐานศิลาฤกษ์, ฐานคุณพ่อกอลมเบต์, ฐานแม่พระอัสสัมชัญ, ฐานนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญ ประวัติแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนอัสสัมชัญ ประวัติท่านนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  ประวัติภราดา ฟ.ฮีแลร์ ประวัติแผ่นศิลา (สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ) ความเป็นมาของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและพร้อมที่จะถูกหล่อหลอมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ ที่ดีของสังคม เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ก่อตั้งโรงเรียนตลอดจนนำคุณธรรมที เป็นแบบอย่างไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 82 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 79 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้