Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4841 : สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต”

   โรงเรียนอัสสัมชัญ  พร้อมด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสําหรับเปิด ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
          วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิดสัมมนาเปิดปีการศึกษา และการชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 โดย ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ต่อด้วยหัวข้อ การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต โดยภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย และการอบรมในหัวข้อ “ครูกับความเสียสละ”  โดยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ       การอบรมในช่วงบ่าย หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต” ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. พิชัย จันทร์มณี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากร
          วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นการอบรมของครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการอบรม
กลุ่มที่ 1 : ครูระดับชั้น ม.ต้น และบุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ   อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
กลุ่มที่ 2 : ครูระดับชั้น ม.ปลาย และบุคลากรสังกัดฝ่ายวิชาการ  อบรมในหัวข้อ “ห้องเรียนแห่งการค้นพบ : ออกแบบการเรียนรู้ในความสนใจของผู้เรียนที่หลากหลายด้วย RBL” วิทยากรโดย : ดร.จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์
กลุ่มที่ 3 : ครูคอมพิวเตอร์   อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น” วิทยากรโดย อ.ณรงค์พร เหล่าศรีสิน
กลุ่มที่ 4 : ครูสนับสนุน  อบรมในหัวข้อ “The Symphony of Professional Service Team.”  วิทยากรโดย : ดร.ศิริชัย พฤฒิกุลประดับ
        วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นการชี้แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562 โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ นอกจากนี้ยังได้แนวปฏิบัติที่พึงรู้ในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายชี้แจ้ง ทั้งนี้ คณะครูได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย การชี้แจงแนวปฏิบัติของแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับเปิด ปีการศึกษา 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 322 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 119 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 115 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้