Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4832 : อัสสัมชัญ MOU ทางวิชาการ กับ โรงเรียนวัฒนศึกษาญี่ปุ่น (JEDUCATION)

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนวัฒนศึกษาภาษาญี่ปุ่น (JEDUCATION) โดยคุณพรรณวิภา พัวพงศกร ผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณทูกะโอะ ฮาเซกาว่า กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนวัฒนศึกษาภาษาญี่ปุ่น (JEDUCATION) มีคุณศิริโชค แก้ววิชิต หัวหน้าแผนกโรงเรียนวัฒนศึกษาภาษาญี่ปุ่น (JEDUCATION) มีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ ผู้ช่วยหน้าฝ่ายวิชาการ ช่วงชั้นที่ 4 และที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Video Conference ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
    สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญ กับ โรงเรียนวัฒนศึกษาภาษาญี่ปุ่น (JEDUCATION) เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสาระวิชาภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และความสามารถในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น การจัดหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น ทั้งครูชาวไทยและครูชาวญี่ปุ่น รวมถึงการวัดประเมินผลด้วย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 99 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 96 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้