Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4831 : O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ ปรกอบด้วย
 
ธนดล   รักประกอบกิจ เลขประจำตัว 48541
นิธิวัต   ทรัพย์ทิพยรัตนา เลขประจำตัว 55409
ปณต   อลงกตเพทาย เลขประจำตัว 53220
วรพล   คุณากรกอบกิจ เลขประจำตัว 48449
อรรฆพร   หลีชาติ เลขประจำตัว 48543
เสฏฐนันท์   มหานิล เลขประจำตัว 48425
บรรณวิทย์   ลักษณาทรัพย์ เลขประจำตัว 48258
ชัญญวิชญ   เผดิมพรร่มเย็น เลขประจำตัว 48574
พงศภัค   พูลทัศฐาน เลขประจำตัว 48468
ณัฐสิทธิ์   นิยมกองบุญ เลขประจำตัว 48499
ชยุตม์   วงศ์บุญสิน เลขประจำตัว 48451
ณัฐชนน   เหลืองอร่าม เลขประจำตัว 48641
หฤษฎ์   นันทะสุขเกษม เลขประจำตัว 48424
อัษฎา   องหุนันทกุล เลขประจำตัว 48524
รัฐธีร์  พีระกิจลักษณ์ เลขประจำตัว 48259

https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885/
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 191 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 185 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้