Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4827 : พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 64

      เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 64 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 133 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา EP–M.6 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พลเรือเอกประพฤติพร  อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ คณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ดร.ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผู้ร่วมบริหาร ครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ นำสวดอธิษฐานเปิดและปิดพิธี ฯ  ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
     ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี รวมทั้งสิ้น 417 คน ประกอบด้วย
หลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 380 คน ได้แก่
1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีและเกียรติบัตร จำนวน 28 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 โล่รางวัลเรียนดี 4.00 6 ภาคเรียน 1 รางวัล
1.2 Diploma 47 รางวัล
1.3 Certificate 18 รางวัล
1.4 ยอดเยี่ยมรายวิชา 4 รางวัล
1.5 เกียรติบัตร 2 รางวัล
1.6 ทุนการศึกษาโครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ หรือโครงการ อสช. 28 ทุน ทุนละ 18,500 บาท รวมเป็นเงิน 518,000 บาท
2. นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 308 คน

หลักสูตร English program จำนวน 37 คน ได้แก่
1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี และเกียรติบัตร จำนวน 23 คน โดยมีรางวัลเรียนดี ดังนี้
1.1 Diploma 8 รางวัล
1.2 Certificate 13 รางวัล
1.3 ยอดเยี่ยมรายวิชา 2 รางวัล
2. นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 12 คน

    หลังจากเสร็จพิธี ทางนักเรียน รุ่น 133 ได้มอบเงิน 20,000.- บาท สมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ นักเรียนโครงการ อสช. รุ่น 9 มอบเงิน 20,000.- บาท ให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ และนายเจนวิทย์  ธนสารสมบัติ นักเรียนห้อง ม.6/1 (โครงการ อสช.) มอบเงิน 10,000.- บาท สมทบกองทุนพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้แทนรับมอบ 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม http://space.assumption.ac.th/?c=1850&k=3a950a0643

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์  มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 326 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 319 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้