Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4825 : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์ งานวารสาร และงานสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมาร์ติน 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญต่อไป

ภาพถ่ายโดย นายธนพล สุวรรณเจริญ  นักศึกษาฝึกงานสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเซนคาเบรียล
เรียบเรียงข่าวโดย นางสาวจุฑามาศ คูฮุด นักศึกษาฝึกงานงานประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 250 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 244 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้