Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4797 : รับมอบรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกสมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2 และ3 มอบรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกสมทบเข้าสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ จำนวน 187,595.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยมิสศศิธร   นวลจันทร์ ประธานกองทุนครูอัสสัมชัญ มาสเตอร์เสกสรรค์    นิลสุวรรณโฆษิต กรรมการ มาสเตอร์วีรวัฒน์   สุวรรณศร กรรมการ  และมิสละออ  พลอยโพลงสุข กรรมการ เป็นผู้รับมอบ  ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการชั้น M2   อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
   ทางโรงเรียนขอขอบคุณในน้ำใจอันดีงามของคณะผู้ปกครองและนักเรียน   มา ณ โอกาสนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 80 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 78 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้