Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4796 : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP – M.3 และงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 , EP-M.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

        เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562  งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, EP-M.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งรับผลการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 และเพื่อปลูกฝังความเป็นนักเรียนอัสสัมชัญที่มีความรัก ความผูกพันที่ดีต่อโรงเรียนและคุณครู  และงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน โดยมี ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ กล่าวตอนรับ และชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนศึกษาต่อ ม.4 และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2562 (โดยไม่ตองสอบคัดเลือก) และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2562  คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , EP-M.3  ร่วมเข้าฟังการชี้แจ้ง ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
          สำหรับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4-6  และ EP-M.1-2,4-6  ได้จัดงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองรับผลการสอบและได้พบปะกับครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยตามห้องเรียนของระดับชั้นนั้นๆเพื่อรับทราบข้อมูลของนักเรียนและช่วยกันหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคุณครูต่อไป

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 154 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 103 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 102 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้