Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4791 : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

                เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และ EP-M.3, 6 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู นักเรียนร่วมในพิธี  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

                โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี และปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมจำนวนทั้งหมด 160 คน  แบ่งเป็นด้านต่างๆประกอบด้วย

     1.ด้านรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ จำนวน 11 คน

     2.ด้านจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร จำนวน 16 คน

     3.ด้านความเป็นผู้นำ จำนวน 55 คน

     4.ด้านดนตรีและการแสดง จำนวน 26 คน

     5.ด้านกีฬา ชนิดกีฬา จำนวน 49 คน

     6.ด้านศิลปะการวาดภาพ จำนวน 3 คน

     7.ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด Martin de Tours Library มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำเดือนสิงหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 310 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม  มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 111 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 108 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้