Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4771 : ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 20

งานอภิบาล  โรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 4 -7 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 8 คน และคุณครู 2 ท่าน โดยร่วมกิจกรรมกลุ่มและออกไปสัมผัสชีวิต ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี  อารามคาร์แมล  และบ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  อำเภอขลุง  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประวัติและเข้าใจวิถีชีวิตจิตของนักบุญมงฟอร์ต  มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำตามแบบอย่างของท่านนักบุญมงฟอร์ต  ได้นำคุณธรรมของนักบุญมงฟอร์ตไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทั้ง 5 มิติ คือ ทางสังคม ร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์   และจิตวิญญาณ  โดยยึดแนวทางการดำเนินชีวิตของท่านนักบุญมงฟอร์ต ที่ให้ความสำคัญด้านพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:          ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 106 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 102 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้