Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4769 : ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ

เมื่อวันที่  7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ  ณ ลานอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายการดังนี้

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

1.การแข่งขันคำคม "เซนต์หลุยส์วิชาการ 60 ปี" SLC Academic Days

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เด็กชายปภังกร ศรีระษา  เลขประจำตัว 52433   ชั้น ม.1/3

นายบัณณวิทย์ โอภาสตระกูลภวัฐ  เลขประจำตัว  50893  ชั้น ม.3/4

นายชยากร วงศ์บุญสิน  เลขประจำตัว 49077  ชั้น ม.5/1

2.การแข่งขันสารานุกรมและคัดลายมือ "เซนต์หลุยส์วิชาการ 60 ปี" SLC Academic Days ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

นายนิธิศ เจริญรุ่งเรือง เลขประจำตัว 50810  ชั้น ม.3/1

นายนววิชญ์ เงินกิตติ เลขประจำตัว 49142  ชั้น ม.5/4

3.การแข่งขันโครงการ "กล้าวรรณกรรม" รุ่นที่ 15 ได้รับเกียรติบัตร และเข็มค่ายฯ

นายเมธัส ได้รับรางวัล และการเข้าค่าย "ยอดกล้า" วันที่ 2-4 ก.พ. 2562  ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายเมธัส ชัยมงคลานนท์ เลขประจำตัว 50434 ชั้น ม.6/6

นายชานน จาบทอง  เลขประจำตัว 48577 ชั้น ม.6/8

4.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

เด็กชายปภังกร ศรีระษา เลขประจำตัว  52433 ชั้น ม.1/3

นายปัณณวิชญ์ โอภาสตระกูลภวัฐ เลขประจำตัว 50893 ชั้น ม. 3/4

นายชยากร วงศ์บุญสิน เลขประจำตัว 49077 ชั้น ม.5/1

5.การแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ภาษาไทยงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายสัณห์หฤษฎ์ เลี้ยงประเสริฐ เลขประจำตัว 55377 ชั้น ม.3/4

6.การแข่งขันพินิจวรรณคดีงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายพัทณเศรษฐ์ เกษมโกสินทร์ เลขประจำตัว  50638  EP-M.3/2

นายณัฐฏ์ เลิศอภิวรรณ  เลขประจำตัว  54606  ชั้น  ม.4/2 

7.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าพิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

เด็กชายสรวิชญ์ เศรษฐชัยชาญ เลขประจำตัว  51634 ชั้น ม.2/6

นายกันตพจน์  วัฒนชลสิทธิ์ เลขประจำตัว  51817 ชั้น ม.2/6

8.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายอัมรินทร์  จิรจรัสกุล เลขประจำตัว 50963   ชั้น ม.3/5

9.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.ปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  

นายนภนต์ วีรวรรณ เลขประจำตัว 49323 ชั้น ม.5/1

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายถนัดกิจ ตั้งจารุกิจ เลขประจำตัว 48332  ชั้น ม.6/1

นายพงศภัค พูลทัศฐาน เลขประจำตัว 48468  ชั้น ม.6/2

นายปพณ อลงกตเพทาย เลขประจำตัว 53221  ชั้น ม.6/2

นายชยุตม์ วงศ์บุญสิน เลขประจำตัว 48451   ชั้น ม.6/5

นายจิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ เลขประจำตัว 55439  ชั้น ม.6/5

          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                    

1.อบรมนักเรียนแกนนำผลิตสื่อ Cyberbullying ระดับ ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อ 20,000 บาท

เด็กชายจิรพนธ์ วชิรทรัพย์  เลขประจำตัว 51422  ชั้น ม. 2/1

เด็กชายจิราวัฒน์ ศรีศิลป์โสภณ เลขประจำตัว 51763 ชั้น ม. 2/1

เด็กชายศิรสิทธิ์ สุขอร่าม เลขประจำตัว 53797 ชั้น ม. 2/1

เด็กชายณัฐวัฒน์ อนุวงศ์นุเคราะห์ เลขประจำตัว 56201 ชั้น ม. 2/1

2.อบรมนักเรียนแกนนำผลิตสื่อ Cyberbullying ระดับ ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อ 20,000 บาท

นายพีรณัฐ ตันติปริมงคล เลขประจำตัว 49295 ชั้น ม.5/2

นายปฏิภาณ สายเชื้อ เลขประจำตัว 49496 ชั้น ม.5/3

นายณพวัฒน์ ผลพืชน์  เลขประจำตัว 49157 ชั้น ม.5/3

นายศุภวิชญ์ สุนทรพาณิชญ์ เลขประจำตัว 56194 ชั้น ม.5/4

นายพลวัฒน์ เอื้องสีทอง เลขประจำตัว 49935 ชั้น ม.5/7

นายธีรวุฒิ ชวนะเวสสกุล เลขประจำตัว 48349 ชั้น ม.6/1

3.การแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. -ส.พ.ฐ.ยุวชน ครั้งที่ 18 เกมส์การแข่งขัน "Bit Lacer"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่รางวัลเหรียญรางวัล และทุนการศึกษา 10,000 บาท

เด็กชายภารุจ เอื้อสุดใจ เลขประจำตัว 51619 ชั้น ม.2/3

นายธฤต นามนิราศภัย เลขประจำตัว 51020 ชั้น ม.3/3

นายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธุ์ เลขประจำตัว 49472 ชั้น ม.5/1

นายชัยสิทธิ์ คุปตานนท์ เลขประจำตัว 49147 ชั้น ม.5/1

4.การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย จัดโดย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง             

นายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธุ์ เลขประจำตัว 49472 ชั้น ม.5/1

นายศิษฎ์ สุจิรัตนวิมล เลขประจำตัว 50690 ชั้น ม.3/2

5.การแข่งขันรายการ World Robot Games Thailand Championship 2018

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม

นายธฤต นามนิราศภัย เลขประจำตัว 50167 ชั้น ม.3/3

นายกันตพัฒน์ เลาหะพันธ์ เลขประจำตัว 50703 ชั้น ม.3/3

6.การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018) สนามชิงชนะเลิศประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินสนับสนุน 70,000 บาท

นายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธุ์ เลขประจำตัว 49472 ชั้น ม.5/1

นายชัยสิทธิ์ คุปตานนท์  เลขประจำตัว 49147 ชั้น ม.5/1

นายศิษฎ์ สุจิรัตนวิมล  เลขประจำตัว 50690 ชั้น ม.3/2

เด็กชายภารุจ เอื้อสุดใจ   เลขประจำตัว 51619 ชั้น ม.2/3

นายธฤต นามนิราศภัย   เลขประจำตัว 50167 ชั้น ม.3/3

เด็กชายสิปปกร ธัญญหาญ  เลขประจำตัว 51765 ชั้น ม. 2/1

7.โครงการค่าย Creative AI for Incoming Society จัดโดยสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์

และบริษัท CP All  ณ โรงแรม E88 BANGKOK (อี 88 แบงค็อก) กรุงเทพฯ

ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศสิงคโปร์

นายกิตติภพ วิจิตรกิจจา เลขประจำตัว 50104 ชั้น ม. 4/1

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.AEON Speech Contest 2018  จัดโดย มูลนิธิอิออน ๑% คลับ ร่วมกับมูลนิธิอิออน ประเทศไทย  ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ โฮเต็ล สุขุมวิท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นายวิศรุต ไชยคำภา เลขประจำตัว 55385 ชั้น ม.5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายวิชญ์ พงศ์ชัชวาล เลขประจำตัว 48323 ชั้น ม.5/1

2.การแข่งขัน PIM Language Competition การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและพูดสุนทรพจน์ และการแข่งขัน Spelling Bee จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นายธนดล อัศวเทวาเกียรติ เลขประจำตัว  49157 ชั้น ม.5/1

นายปฏิภาณ สายเชื้อ  เลขประจำตัว  49496 ชั้น ม.5/3

3.การแข่งขัน IQ WORD UP รายการ การแข่งขัน Logic Game ครั้งที่ 5ประจำปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น

นายจิรัฎฐ์ ปลื้มถนอม เลขประจำตัว 50858 ชั้น ม. 3/5

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย

นายพัฒนชัย จงเลิศวราวงศ์ เลขประจำตัว 53227 ชั้น ม. 6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ปลาย

นายปิติพน ตันสุวรรณโสภณ  เลขประจำตัว 48448 ชั้น ม. 6/4

4.การแข่งขัน PBIC Academy 2018  Speech Competition  ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธ์  เลขประจำตัว 55417  ชั้น EP-M. 6/1

         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.การแข่งขันหมากล้อมลีกมัธยมศึกษา M-League 2018 จัดโดย สมาคมหมากล้อมแห่ง

ประเทศไทย ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์

รางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เด็กชายปัญญา เจนพิทักษ์  เลขประจำตัว  52497  ชั้น ม.1/4

เด็กชายอัครพล บุญกล่ำ  เลขประจำตัว  54449  EP-M.2/2

นายเมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ เลขประจำตัว 50972  EP-M.3/2

นายเผยเจีย เจิ้ง    เลขประจำตัว  50636  EP- M.3/2

นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์   เลขประจำตัว 53201 ชั้น ม.6/1

นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช   เลขประจำตัว 48534 ชั้น ม. 6/7

นายชัชพล วิจิตรกาญจน์    เลขประจำตัว 48257 EP- M.6/2

2.การแข่งขันคณิตศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2) ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นายอิทธิพันธ์ กลั่นความดี  เลขประจำตัว  48651  ชั้น ม. 6/1

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนเขตเพื่อแข่งขันระดับภาค

นายพงศภัค  พูลทัศฐาน  เลขประจำตัว 48468  ชั้น ม. 6/2

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม

1.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ความรู้รอบตัวสังคมศึกษา" เซนต์หลุยส์วิชาการ 60 ปี

SLC Academic Days  ณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

นายชัญญวิชย์ เผดิมพรร่มเย็น  เลขประจำตัว 48574  ชั้น ม. 6/1

นายปณต อลงกตเพทาย   เลขประจำตัว 53220  ชั้น ม. 6/1

2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาระภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รองชนะเลิศอันดับสาม

นายบัญญวัติ มุติวัฒนาสวัสดิ์ เลขประจำตัว 48682 ชั้น ม.6/3

นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์  เลขประจำตัว 48479  ชั้น ม.6/5

3.แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ วันวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธ์  เลขประจำตัว 55417  EP-M.6/1

นายสุภเศรษฐ์ ไตรรัตนภิรมย์   เลขประจำตัว 49047  EP-M.5/1

นายศิวา รุ่งเรืองมณีรัตน์  เลขประจำตัว 49386  ชั้น ม.5/3

นายธาม สุขสงวน  เลขประจำตัว  53972   EP-M.5/2

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68  ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน (วาดภาพลายเส้น)

นายกวิน ลิขิตปัทมสิงห์  เลขประจำตัว  53236  ชั้น ม. 6/9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง (วาดภาพระบายสี ม.4-6)

นายปฏิภาณ เต่าทอง  เลขประจำตัว  56189 ชั้น ม.5/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง (ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-6)

นายทักษ์ดนัย ธรรมกีรติ เลขประจำตัว  56742 ชั้น ม.4/8

         โอลิมปิกวิชาการ (สังคม)

1.โครงการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการสอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2562   ณ  ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์

นักเรียน 10 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-15  ธันวาคม พ.ศ. 2561 และสอบเพื่อคัดเลือกผู้แทนศูนย์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายกัณฑ์อเนก โชคยางกูร   เลขประจำตัว  50021 ชั้น ม.4/1

นายภูวิศ แสงอุดมเลิศ   เลขประจำตัว  49833   ชั้น ม.4/1

นายเตโช ชินพงศ์พาณิชย์    เลขประจำตัว  50132  ชั้น ม.4/1

นายพล เลิศยนต์ชีพ    เลขประจำตัว  49012   EP-M.5/1

นายวีรวิชญ์ วรพงศ์พิสุทธิ์   เลขประจำตัว49478 ชั้น ม.5/1

นายนวพล รัตนกำเนิด  เลขประจำตัว  52572 ชั้น ม.5/3

นายพีรณัฐ ศรีสุทธางกูร  เลขประจำตัว 49063 ชั้น ม.5/4

นายกิตติภูมิ วุฒิศักดิ์   เลขประจำตัว 49337 ชั้น ม.5/4

นายกันตพงศ์ วีรพลวุฒิกิจ   เลขประจำตัว 51866 ชั้น ม.5/10

นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์   เลขประจำตัว 48479 ชั้น ม.6/5

2.การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน

นายบัญญวัต มุติวัฒนาสวัสดิ์  เลขประจำตัว  48682  ชั้น ม.6/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง

นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์  เลขประจำตัว 48479  ชั้น ม.6/5

         โอลิมปิกวิชาการ (วิทยาศาสตร์)

1.ค่าย สอวน. ดาราศาสตร์  ณ  ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมดาราศาสตร์สอวน. ค่าย 1 (วันที่ 28 ก.ย.-24 ต.ค.61)

สอวน. ค่าย 2 (24-28 ก.พ./1-3,10-11,24-25,30-31 มี.ค./1,6-8 เม.ย.62)

นายกันต์ธร สุจิรัตน์วิมล    เลขประจำตัว  49146  ชั้น ม.5/1

2.ค่าย สอวน. ชีววิทยา ณ  ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา

ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมชีววิทยา สอวน. ค่าย 1 และค่าย 2

นายกฤษฎ์  ศิระยรรยง   เลขประจำตัว 49185   ชั้น ม.5/1        

นายธรรมกัณฐ์ นำพาเจริญ    เลขประจำตัว  49188  ชั้น ม.5/5                    

นายปิยภพ พาณิชผล   เลขประจำตัว  50146   ชั้น ม.4/1

3.ค่าย สอวน. ฟิสิกส์  ณ  ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์

ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมฟิสิกส์ สอวน. ค่าย 1 และค่าย 2

นายวิวรรษธร  ธิตสิริวิทย์  เลขประจำตัว 49886  ชั้น ม.4/1                   

นายภูวิศ  แสงอุดมเลิศ    เลขประจำตัว 49833 ชั้น ม.4/1                  

นายธนกฤต เฟื่องพานิชเจริญ เลขประจำตัว 49341 ชั้น ม.5/1

         โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์)

ค่าย สอวน. คณิตศาสตร์  ณ ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมคณิตศาสตร์ สอวน. ค่าย 1

นายชัยสิทธิ์ คุปตานนท์  เลขประจำตัว  49147  ชั้น ม.5/1

นายสิรภพ โชคชัยพฤกษ์  เลขประจำตัว  49482  ชั้น ม.5/2

         โอลิมปิกวิชาการ (คอมพิวเตอร์)

ค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์  ณ ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ สอวน. ค่าย 1

นายจักรภัทร วีระวิทยานันต์  เลขประจำตัว 50935  ชั้น ม.3/2

นายณัฐพัชร์ พงษ์ธัญญวิชัย  เลขประจำตัว 50754  ชั้น ม.3/2

นายณัฐเมศร์  ศรีปรัชญานันท์ เลขประจำตัว 49844 ชั้น ม.4/1

นายชนกันต์  โชติช่วงนภา   เลขประจำตัว 49950  ชั้น ม.4/1

นายรณกร  บุญสัมพุทธ   เลขประจำตัว 49855  ชั้น ม.4/1

นายวสุธา  สุภานุรัตน์    เลขประจำตัว 50211   ชั้น ม.4/1

นายกิตติภพ  วิจิตรกิจจา  เลขประจำตัว 50104  ชั้น ม.4/1

นายชยากร  วงศ์บุญสิน  เลขประจำตัว 49077  ชั้น ม.5/1

นายสุธิติ  พัฒนภิรมย์   เลขประจำตัว 49378   ชั้น ม.5/1

นายจิรภัทร  วิจิตรธรรมรส  เลขประจำตัว 49158  ชั้น ม.5/1

นายชลากร  ธีรสุขาภรณ์   เลขประจำตัว  49149  ชั้น ม.5/2

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 302 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 298 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้