Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4738 : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมลงนาม มีภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานพัฒนาบุคลากร และงานพัฒนานักเรียน โดยมีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) รวมถึงการคัดสรรการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากรของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญด้วย

https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885/
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 26 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม            ผู้โพสต์: มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 112 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 108 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้