Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2279 : การจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนหลักสูตร Gifted ระดับชั้นม.1-ม.2 ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00 - 15.30 น. ฝ่ายวิชาการ นำโดยมิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยมิสนวลศรี ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนหลักสูตร Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องม.1/1-ม.1/2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องม.2/1 - ม.2/2) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัฒนา  เอี่ยมอรพรรณ  และ อาจารย์สุบรรณ  ตั้งศรีเสรี เป็นวิทยากรในการอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาที่มียุทธวิธีหลากหลายที่นักเรียนไม่ได้พบในชั้นเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ทัดเทียมกับนานาชาติ

3.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงยิ่งๆขึ้นไปโดยเข้าร่วมการแข่งขันกับนักเรียนที่มีความสามารถจากโรงเรียนต่างๆ และนานาชาติ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  พรทิพ    กล้ารอด (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)    ผู้โพสต์: มิส  ชนากานต์    ศรีชมภู
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 269 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 269 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้