Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน่วยงาน :
โครงการ :

หลักการและเหตุผล :
    ฝ่ายบริการเป็นงานที่ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรอัสสัมชัญประกอบกับมีงานที่ให้บริการมากมาย งานบริหารฝ่ายบริการเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้งานในสังกัดฝ่ายบริการพร้อมกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ฝ่ายบริการปฏิบัติงานโดยผ่านมาตรฐาน BSG/มาตรฐาน สมศ./มาตรฐาน สพฐ.
เชิงปริมาณ
   1. หน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริการ จำนวน 6 งานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

KPI :
   1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 90%

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
         
      มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
         
      มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         
      มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
         
      มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
         
      มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
         
      มาตรฐานที่ 6 (BSG.) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "ยึดมั่นสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม"
         
      มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         
      มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติตามตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         
      มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         
      มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
         
      มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
         
      มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
         
      มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
         
      มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
         
      มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
         
ปฏิทินโครงการ
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  อานันท์    ปรีชาวุฒิ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  พิสูตร    วาปีโส (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  ทินกร    บุญสว่าง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555)  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  ทักษบุตร    ไกรประสิทธิ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553)  ประธานที่ปรึกษา

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1.

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ