Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน่วยงาน :
โครงการ :

หลักการและเหตุผล :
    ฝ่ายบริการเป็นงานที่ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรอัสสัมชัญประกอบกับมีงานที่ให้บริการมากมาย งานบริหารฝ่ายบริการเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้งานในสังกัดฝ่ายบริการพร้อมกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ฝ่ายบริการปฏิบัติงานโดยผ่านมาตรฐาน BSG/มาตรฐาน สมศ./มาตรฐาน สพฐ.
เชิงปริมาณ
   1. หน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริการ จำนวน 6 งานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

KPI :
   1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 90%

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:
1.

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ