พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (Post : 10 ส.ค. 2561)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนอัสสัมชัญ (Post : 10 ส.ค. 2561)
กิจกรรมวันอาเซียน “ความสัมพันธ์ไทย-อาเซียน+3” (Post : 10 ส.ค. 2561)
อัสสัมชัญ ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดตัวชุดการแข่งขันและผู้สนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (Post : 10 ส.ค. 2561)
โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวติ (กจิกรรมพฒันาคุณค่าชีวติและจิตอาสา) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจําปีการศึกษา 2561 (Post : 9 ส.ค. 2561)
หนุ่มลูกยาง "อินทรีแดง" อัสสัมชัญ เก็บชัยสองนัดติด วอลเลย์บอล ทอ. (Post : 7 ส.ค. 2561)
ต้อนรับผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (Post : 7 ส.ค. 2561)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1/ 2561สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (Post : 7 ส.ค. 2561)
Next>>