Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
048/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่หัวข้อ “จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ กับครูอัสสัมชัญ”      
047/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561      
046/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อดนตรีไทยปี่พาทย์มอญ ประจำปีการศึกษา 2561      
045/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงคอนเสิร์ตของ Les Petits Chanteurs de Monaco นักร้องประสาน เสียงจากราชรัฐโมนาโก      
044/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด      
043/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
042/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AC Family Rally 2018 “ รู้รักษ์ สามัคคี ทำดีศรีอัสสัม”      
041/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเชียร์และแปรอักษร ปีการศึกษา 2561      
040/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2561      
039/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนนักกีฬา ประเภทฟุตบอล      
038/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ Web Site โรงเรียนอัสสัมชัญ      
037/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560      
036/2561       EP STEM Innovation Committee      
035/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ      
034/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561      
033/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561      
032/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ EP-M.1-2      
031/2561       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากคำสั่งที่ 9/2561)      
030/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการทุนของโรงเรียน      
029/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการทุนของโรงเรียน      
028/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอล ปีการศึกษา2561      
027/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561      
026/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการงานนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
025/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561      
024/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561      
023/2561       EP Academic Development Committee      
022/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2561      
021/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop) สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563      
020/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS      
019/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องฉายภาพ LCD Projector สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561      
018/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้งภายในห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 และ EP-M.1- M.2 ประจำปีการศึกษา 2561      
017/2561       ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญ      
016/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4      
015/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561      
014/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ AC STEM Innovation      
013/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561      
012/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ปีการศึกษา 2561      
011/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทบริการรถบัส ประจำปีการศึกษา 2561      
010/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ปีการศึกษา 2561      
009/2561       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2561      
008/2561       EP Committee on (iPad) Integration into Teaching and Learning      
007/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561      
006/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจำปีการศึกษา 2561      
005/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต (สอนเสริม)      
004/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad เป็นสื่อ