Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
139/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาเปิดปีการศึกษา 2561      
138/2560       การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะในการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560      
137/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่อง iPad และอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561      
136/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครูหลังเกษียณ      
135/2560       การปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน      
134/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาสิทธิประโยชน์นักกีฬาทุน จัดหาทุนสนับสนุนนักกีฬาทุน และคัดสรรบริษัทสนับสนุน ชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2561      
133/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับลงทะเบียน นักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร English Program โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก      
132/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงกตเวทิตาคุณและมุทิตาจิตครูเกษียณ และขอบคุณคณะครู ปีการศึกษา 2560      
131/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program โครงการ อสช. และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2561      
130/2560       Final Exam EP-M 1-2 and EP-M 4-5      
129/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 63      
128/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนอัสสัมชัญ      
127/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ม.1-2, ม.4-4      
126/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
125/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปัญหานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9 ปีการศึกษา 2560      
124/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9      
123/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
122/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College – Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2017      
121/2560       Final Exam EP-M 6 Semester 2 Academic Year 2017      
120/2560       Final Exam EP-M 3 Semester 2 Academic Year 2017      
119/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียน No.1 high school of Jiujiang      
118/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ 100 ปี การศึกษาเอกชนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย      
117/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP-M.2      
116/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560      
115/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
114/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานผูกจิต ผูกใจ ครอบครัวคาทอลิก ครั้งที่ 10      
113/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 133 ปี      
112/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “EP Talent Show and EP-M6 Farewell Party” ประจำปีการศึกษา 2560      
111/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม AC STEM INNOVATION DAY      
110/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้กำกับลูกเสือ ปฏิบัติหน้าที่ฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1      
109/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ OPEN HOUSE หลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP – M. 3      
108/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์ละครเวที ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560      
107/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, EP – M3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, EP – M5 ปีการศึกษา 2560      
106/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์      
105/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ประจำปีการศึกษา 2560      
104/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 และการมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. และนักเรียน Gifted รุ่นที่ 3      
103/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคริสต์มาสแฟร์ 2017      
102/2560       Midterm Exam EP-M 1 – EP-M 6      
101/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560      
100/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560      
099/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวัน ฟ. ฮีแลร์รำลึก      
098/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากโรงเรียน Holy Innocents’ High School      
096/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ      
095/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
094/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสถานศึกษา และ English Program (เฉพาะนักเรียนเดิมจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม)      
093/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีเสกถํ้าพระกุมาร      
092/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Gifted, หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และหลักสูตร English Program (รอบที่ 1 และรอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561      
091/2560       แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19      
090/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายกิจกรรมต่างประเทศ      
089/2560       ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญ      
088/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (เพิ่มเติมจากคำสั่งที่ 87/2560)      
087/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28      
086/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศล “เทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”      
085/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP - M.3 ประจำปีการศึกษา 2560      
084/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม EP Open House ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4      
083/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ” รุ่นที่ 1      
082/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม      
081/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7      
080/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่      
079/2560       การปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเดือนตุลาคม      
078/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม RUN TO OUR HOME / AC V RUN      
076/2560       Final Exam EP-M 1 – EP-M 6 Semester1 Academic Year 2017      
075/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู (ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม)      
074/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560      
073/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช      
072/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนครูอัสสัมชัญ      
071/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2560      
070/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสี AC GAMES ประจำปีการศึกษา 2560      
069/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2560      
068/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 ประจำปีการศึกษา 2560      
067/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำรุ่นที่ 11      
066/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่      
065/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 ประจำปีการศึกษา 2560      
064/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนเฮ่อหู สาธารณรัฐประชาชนจีน      
063/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้      
062/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจำปีการศึกษา 2560      
061/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ EP – M.1-6      
060/2560       Foreign Teachers’ Training on “Models of Instruction”      
059/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา      
058/2560       Midterm Exam EP-M 1 – EP-M 6 Semester 1 Academic Year 2017      
057/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP - M.3 ประจำปีการศึกษา 2560      
056/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      
055/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560      
054/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบยั่งยืน      
053/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแปรอักษร วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560      
052/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ (Thailand – Singapore Youth Camp 2017)      
051/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2560      
050/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา 2560      
049/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
048/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560      
047/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS      
046/2560       STEM Innovation Committee      
045/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “AC Family Rally 2017”      
044/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด      
043/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560      
042/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายภาษาจีน      
041/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560      
040/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ      
039/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560      
038/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560      
037/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่ หัวข้อ “จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ กับครูอัสสัมชัญ”      
036/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเสก “บ้านเซนต์ปีเตอร์” ST.PETER      
035/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง Smart TV สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560      
034/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562      
033/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 และ EP-M.1-2      
032/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559      
031/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE      
030/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการทุนของโรงเรียน      
029/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการทุนของโรงเรียน      
028/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอล ปีการศึกษา2560      
027/2560       บทบาทหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบโครงการนักกีฬาทุนฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล      
026/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า ปีการศึกษา 2560      
025/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต (สอนเสริม) ปีการศึกษา 2560      
024/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560      
023/2560       ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 ข้อที่ 21      
022/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ปีการศึกษา 2560      
021/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2560      
020/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน      
019/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560      
018/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านสารสนเทศระดับฝ่ายและระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2560      
017/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28      
016/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560      
015/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2560      
014/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP – M.4      
013/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP – M.1 ถึง EP – M.6 ประจำปีการศึกษา 2560      
012/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเชียร์ และแปรอักษร      
011/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2560      
010/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560      
009/2560       English Program Academic Development Committee      
008/2560       English Program Checking School Teaching Material Committee      
007/2560       English Program Learning Content Group Committees      
006/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560      
005/2560       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560      
004/2560       การแต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2560