Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
144/2561       Faculty Personnel of Summer School Program of the English Program      
143/2561       การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต (Summer School Program) ปีการศึกษา 2561      
142/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่อง iPad และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562      
141/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ นักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร English Program โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562      
140/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร English Program โครงการ อสช. และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
139/2561       การปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน      
138/2561       Final Exam EP-M. 1 – 2, EP-M. 4 – 5 Semester 2 Academic Year 2018      
137/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561      
136/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “EP-M.6 Farewell Party” ประจำปีการศึกษา 2561      
135/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 64      
134/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561      
133/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Assumption College - Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2018      
132/2561       Final Exam EP-M 3      
131/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
130/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชน กับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)      
129/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Chinese Program และหลักสูตร English Program (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2562      
127/2561       Final Exam EP-M 6      
126/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญ      
125/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
124/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างภาวะผู้นำ รุ่นที่ 2      
123/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 134 ปี      
122/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1 ประจำปีการศึกษา 2561      
121/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP – M.3และ งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
120/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, EP – M3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, EP – M5 ปีการศึกษา 2561      
119/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP - M.2 ประจำปีการศึกษา 2561      
117/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561      
116/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2562      
115/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวัน ฟ. ฮีแลร์รำลึก      
114/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคริสต์มาสแฟร์ 2018      
113/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู ประจำปีการศึกษา 2561      
112/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ปีการศึกษา 2561      
111/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน      
109/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561      
108/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายกิจกรรมต่างประเทศ      
107/2561       Midterm Exam EP-M 1 – EP-M 6      
106/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีเสกถํ้าพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส      
105/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องแบบครูสตรี ปีการศึกษา 2562      
104/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Gifted, หลักสูตร English Chinese Program และหลักสูตร English Program (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562      
102/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562      
101/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ      
100/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับลูกเสือทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP - M.3 ประจำปีการศึกษา 2561      
099/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาสี AC GAMES ประจำปีการศึกษา 2561      
098/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงทะเบียนเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสถานศึกษา และ English Program (เฉพาะนักเรียนเดิมจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม)      
097/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเดินการกุศล      
093/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต      
092/2561       ยกเลิกคำสั่งที่ 5/2561      
091/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562      
090/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการ RUN TO OUR HOME / AC V RUN ปี 2561      
089/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบัน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16      
088/2561       การปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเดือนตุลาคม      
087/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเกมส์ และกีฬาครู เอ ซี สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561      
086/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC Fab Lab      
085/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช      
084/2561       Final Exam EP-M. 1 – EP-M. 6      
083/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ อัสสัมชัญ 133 ปี “Active Play Active Learning”      
082/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562      
081/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561      
080/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน      
079/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 7      
078/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ปีการศึกษา 2561      
077/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561      
076/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561      
075/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2561      
074/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP.-M. 6 ประจำปีการศึกษา 2561      
073/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียน Hehu SchoolและShuangyu shiyan School สาธารณรัฐประชาชนจีน      
072/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561      
071/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ      
070/2561       ขอยกเลิกคำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญที่ 66/2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2561      
069/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา      
068/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจำปีการศึกษา 2561      
067/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561      
066/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2561      
064/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      
063/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP - M.5 ประจำปีการศึกษา 2561      
062/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP - M.4 ประจำปีการศึกษา 2561      
061/2561       ์Midterm Exam EP-M 1 - EP-M 6 Semester 1 Academic Year 2018      
060/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการงานนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
059/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน      
058/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2561      
057/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านสารสนเทศระดับฝ่ายและระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561      
056/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "English Program Showcase 2018"      
055/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561      
054/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      
053/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10      
052/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561      
049/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต (ค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP - M.3 ประจำปีการศึกษา 2561      
048/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่ หัวข้อ “จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ กับครูอัสสัมชัญ”      
047/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561      
046/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อดนตรีไทยปี่พาทย์มอญ ประจำปีการศึกษา 2561      
045/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแสดงคอนเสิร์ตของ Les Petits Chanteurs de Monaco นักร้องประสาน เสียงจากราชรัฐโมนาโก      
044/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด      
043/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561      
042/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AC Family Rally 2018 “ รู้รักษ์ สามัคคี ทำดีศรีอัสสัม”      
041/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเชียร์และแปรอักษร ปีการศึกษา 2561      
040/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2561      
039/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนนักกีฬา ประเภทฟุตบอล      
038/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ Web Site โรงเรียนอัสสัมชัญ      
037/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560      
036/2561       EP STEM Innovation Committee      
035/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ      
034/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561      
033/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561      
032/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ EP-M.1-2      
031/2561       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากคำสั่งที่ 9/2561)      
030/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการทุนของโรงเรียน      
029/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการทุนของโรงเรียน      
028/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอล ปีการศึกษา2561      
027/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561      
026/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการงานนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561      
025/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561      
024/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561      
023/2561       EP Academic Development Committee      
022/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2561      
021/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop) สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563      
020/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS      
019/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องฉายภาพ LCD Projector สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561      
018/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้งภายในห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 และ EP-M.1- M.2 ประจำปีการศึกษา 2561      
017/2561       ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญ      
016/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4      
015/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561      
014/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ AC STEM Innovation      
013/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561      
012/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน ปีการศึกษา 2561      
011/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบริษัทบริการรถบัส ประจำปีการศึกษา 2561      
010/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ปีการศึกษา 2561      
009/2561       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2561      
008/2561       EP Committee on (iPad) Integration into Teaching and Learning      
007/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561      
006/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจำปีการศึกษา 2561      
005/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต (สอนเสริม)      
004/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad เป็นสื่อ