Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
067/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      
065/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน      
064/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 ปีการศึกษา 2562      
063/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําจดหมายข่าว AC NEWSLETTER ปีการศึกษา 2562      
062/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจำปีการศึกษา 2562      
061/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ      
060/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ EP - M.3 ประจำปีการศึกษา 2562      
059/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญ และดำเนินงานกิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา      
058/2562       Midterm Exam EP - M.1 – M.6 Semester 1 Academic Year 2019      
057/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
056/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562      
055/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      
054/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6และ EP - M.1 ถึง EP - M.6 ประจำปีการศึกษา 2562      
053/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ      
052/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต      
051/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562      
050/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
049/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562      
048/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562      
047/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ      
046/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญ      
045/2562       Assumption College - AUA English Program Committee Academic Year 2019      
044/2562       EP Committee on (iPad) Integration into Teaching and Learning      
043/2562       EP STEAM Innovation Committee      
042/2562       EP Academic Development Committee      
041/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP – M.1 ประจำปีการศึกษา 2562      
040/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562      
039/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง เช่าใช้ บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีการศึกษา 2562      
038/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับใช้ระบบสารสนเทศ SWIS ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562      
037/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS ปีการศึกษา 2562      
036/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการทุนของโรงเรียน      
035/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการทุนของโรงเรียน      
034/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอล ปีการศึกษา2562      
033/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนนักกีฬาประเภทฟุตบอล      
032/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561      
031/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน      
030/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ปีการศึกษา 2562      
029/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน สำหรับทัศนศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562      
028/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29      
027/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562      
026/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4      
025/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเชียร์ และแปรอักษร      
024/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน      
023/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาสิทธิประโยชน์นักกีฬาทุน จัดหาทุนสนับสนุนนักกีฬาทุนและคัดสรรบริษัทสนับสนุนชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562      
022/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2562      
021/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
020/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายธุรการ – การเงิน ปีการศึกษา 2562      
019/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562      
018/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง ภายในห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ปีการศึกษา 2562      
017/2562       Assumption College - Bell English Programme Committee Academic Year 2019      
016/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ AC STEM Innovation      
015/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมจากคำสั่งที่ 4/2562)      
014/2562       แต่งตั้งคุณครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียน ปีการศึกษา 2562      
013/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP - M.2 ประจำปีการศึกษา 2562      
012/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2562      
011/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้าเอซี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP – M.1      
010/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562      
009/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad เป็นสื่อ      
008/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิศวกรรม AC FAB LAB      
007/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562      
006/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจำปีการศึกษา 2562      
005/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบูชาขอบพระคุณ ปีการศึกษา 2562      
004/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2562      
003/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ