อัลบัมภาพที่ 4747    การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานโภชนาการ)
อัลบัมภาพที่ 4711    ตรวจสุขภาพครูประจำปีการศึกษา 2561 (งานสุขอนามัย)
<< Back Next >>