โรงเรียนอัสสัมชัญจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการให้แก่นักเรียน ม.1 และ EP-M.1
(11/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)