กำหนดการวันรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
(22/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558
(22/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานวิจัยและพัฒนา)      
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2557
(22/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานวิจัยและพัฒนา)      
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2556
(22/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานวิจัยและพัฒนา)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559
(22/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559
(22/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-GET ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ วันที่ 27 สิงหาคม 2559
(18/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)