เรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
การศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์
(13/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
โรงเรียนอัสสัมชัญจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการให้แก่นักเรียน ม.1 และ EP-M.1
(11/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
(10/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
(10/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
(07/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการแข่งขัน Spelling Bee
(05/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)