รายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2556
(04/เมษายน/2557 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
การปรับปรุงห้องเรียนอาคารกอลมเบต์
(03/เมษายน/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์ English Program)      
การวิจารณ์งานทัศนศิลป์
(01/เมษายน/2557 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)      
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับชั้น ม.1
(01/เมษายน/2557 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
นักเรียนอัสสัมชัญ ทำคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
(31/มีนาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
กำหนดการ งานเลี้ยงครูเกษียณและขอบคุณคุณครู ปีการศึกษา 2556
(07/มีนาคม/2557 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนอัสสัมชัญ นำผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมบูรณาการ "ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ" มอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
(07/มีนาคม/2557 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)