กิจกรรมพี่พบน้อง(Big Brothers)
(19/กรกฎาคม/2560 ::
จาก งานหลักสูตรและวิชาการ)      
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
(19/กรกฎาคม/2560 ::
จาก งานหลักสูตรและวิชาการ)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(03/กรกฎาคม/2560 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(03/กรกฎาคม/2560 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(03/กรกฎาคม/2560 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(29/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานหลักสูตรและการเรียนการสอน)      
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2560
(27/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)