EP จัดกิจกรรม EP Talent Show and EP-M.6 Farewell Party 2017
(28/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(12/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(12/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(12/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(12/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5
(08/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
เนื้อหาสอบปลายภาค ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(31/มกราคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)