Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
 

   การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
 

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการ

ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test) ประจำปีการศึกษา 2561

ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและบุคคลภายนอกที่สนใจ 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  นิภา    ต่างท้วม
 ดุสิต    งามรุ่งโรจน์
มิส  ละออ    พลอยโพลงสุข
มิส  สิรินุช    เอี่ยมเขียว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 447 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่าย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้