Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบบันทึกกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2561
 

Font   TH SarabunPSK

แบบบันทึกกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดน ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย


ไฟล์แนบ
มาสเตอร์  กรวิชญ์    โสภา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 787 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้