Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการประเมินเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
 
กำหนดการประเมินเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รอบที่สาม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ระหว่างวันที่  27 –30 สิงหาคม พ.ศ. 2556
โดย งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2556
8.00 - 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพฯ เดินทางถึงโรงเรียน/เข้าที่พัก
13.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการประมินมาตรฐานฯประชุมทีมงานผู้ประเมินฯ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
09.00 - 09.30 น. - คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกรอบ/แนวทางการประเมินฯและนัดหมายบุคลากร/งานที่เกี่ยวข้อง
09.30 - 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ศึกษาเอกสาร/สัมภาษณ์ตามตารางนัดหมายเพื่อตรวจเช็คข้อมูลความพร้อม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมเอกสารร่องรอยตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบสาม
13.00 – 13.20 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพฯ
13.20 – 18.00 น. - ศึกษาเอกสาร / สัมภาษณ์ / สังเกตสภาพจริง/รวบรวมข้อมูล/ช่วยแนะนำแก้ไขเพิ่มเติมร่องรอยหลักฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ สมศ. รอบสาม
18.00 – 19.00 น. - พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. - คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ประชุมสรุปแนวทางการการเตรียมความพร้อม
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556
07.00 – 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า / สังเกตการมาเรียน / บรรยากาศ / กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน
08.30 – 12.00 น. - คณะกรรมการฯช่วยแนะนำแก้ไขเพิ่มเติม/ช่วยจัดทำ/ตรวจเช็คร่องรอยหลักฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ สมศ. รอบสาม
13.00 – 13.20 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ
13.20 – 18.00 น. - คณะกรรมการฯ ช่วยแนะนำแก้ไขเพิ่มเติม/ช่วยจัดทำ/ตรวจเช็คร่องรอยหลักฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ สมศ. รอบสาม
18.00 – 19.00 น. - พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 – 23.00 น. - คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ประชุมสรุปผลและแนวทางการเตรียมพร้อม
 
วันศุกร์ที่  30  สิงหาคม พ.ศ. 2556
07.00 – 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า /สังเกตการมาเรียน / บรรยากาศ / กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน
08.30 – 10.30 น. -  คณะกรรมการฯช่วยแนะนำแก้ไขเพิ่มเติม/ช่วยจัดทำ/ตรวจเช็คร่องรอยหลักฐานให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินของ สมศ. รอบสาม
10.30 – 12.00 น. -  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปประมวลผลของการช่วยแนะนำ
13.00 – 15.00 น. -  เลขาคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลภาพรวม/เตรียมนำเสนอผลการแนะนำ
15.00 – 16.00 น. - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอผลการแนะนำการเตรียมพร้อมตามเกณฑ์การประเมินของสมศ. รอบสาม ในภาพรวมด้วยวาจาต่อคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน
16.00 – 16.30 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ/เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 579 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้