Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เอกสารสำหรับใช้ประกอบการเคลมประกันอุบัติเหตุ
 

1. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)  
2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
3. สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้ได้รับอุบัติเหตุ    * ถ้าใช้ของผู้ปกครองให้แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วย *
   

ทำเรื่องเบิกได้ที่ห้องพยาบาล งานสุขอนามัย  ชั้น 1 ตึก ฟ. ฮี แลร์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2114 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array
มิส  สุทธิกานต์    พนาราม
มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2247 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้