Assumption College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประเภทของละครตะวันตกในยุคสมัยต่างๆ
 

ประเภทของละครตะวันตกในยุคสมัยต่างๆ  เป็นการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับละครตะวันตกในยุคสมัยต่างๆที่สรุปเป็นสาระสำคัญจัดทำเป็น PowerPoint  รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 4 รหัสวิชา ศ 30104  สาระนาฏศิลป์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP.M.5 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาทบทวนบทเรียนนี้

หมายเหตุ

เมื่อนักเรียน Download File (2764.man) ให้นักเรียน Rename นามสกุลไฟล์ เป็น 2764.pdf แล้วนักเรียนจึงสามารถเปิดอ่านไฟล์ได้


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1413 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ (AC) 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  บุศริน    ตั้งถาวรสกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1418 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศศิธร    นวลจันทร์
มิส  บุศริน    ตั้งถาวรสกุล (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  อรรถกร    ศิริบุญ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1603 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้