[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ การอบรม/สัมมนา
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 74 อัลบัมภาพ

No. 4697   อบรมดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคทางนรีเวช   มิส  วราภรณ์    ใจสุวรรณ์
No. 4628   โรงเรียนอัสสัมชัญจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการให้แก่นักเรียน ม.1 และ EP-M.1   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4579   EP จัดอบรมครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4569   สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ”   มาสเตอร์  กายสิทธิ์    ร่มไมล์
No. 4279   อบรมนักเรียนอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  ชาญชัย    ศรีนิยม
No. 4274   นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4273   EP จัดการอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ Differentiated Learning   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4267   กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ LEGO สำหรับนักเรียนหลักสูตร Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  ประยุทธ    น้อยแก้ว
No. 4249   กิจกรรม EP Talent Show and EP-M6 Farewell Party 2016 ณ โรงแรมคอนราด   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4183   นักเรียน EP-M 3-4 ศึกษาดูงานเยี่ยมชมบริษัท   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4171   ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) จัดอบรมในหัวข้อ ICT for Teachers ให้กับครูผู้สอนชาวต่างชาติ EP และ ENS   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4154   นักเรียน EP เข้าร่วมกิจกรรมค่าย The 3rd International STEAM Camp   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4152   EP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนต่างชาติในหัวข้อ STEM Education   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4118   จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560   มาสเตอร์  โสภณ    สกุลเรือง
No. 4100   EP จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น EP-M1   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 4097   EP จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น EP-M2-3   มิส  พิชชาอร    ณ นคร
No. 3986   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ STEM Education ณ จังหวัดเชียงใหม่   มิส  ชนากานต์    ศรีชมภู
No. 3968   โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้แก่นักเรียนในหัวข้อ “The 7 Habits for Teens: 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง”   มาสเตอร์  ธัธธะ    สถิรวิวงษ์ศวิน
No. 3821   ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตอาสา   มาสเตอร์  ธัธธะ    สถิรวิวงษ์ศวิน
No. 3710   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Teaching and Learning to Develop 21st Century Skills : What the World Needs   มาสเตอร์  ธัธธะ    สถิรวิวงษ์ศวิน
[1] [2] [3] [4]