Assumption College
 
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ What 's new ]
 

รหัสประจำตัวบุคลากรคือ  
???????   ???????????????????????????????


 
 
 
ปีการศึกษา      

เลขประจำตัว :   
ชื่อ :     id_emp    
อายุงาน :   0 ปี 0 เดือน
E-mail :   ไม่มี E-Mail
E-Lesson Plan :   วางแผนการสอน (0)
E-Learning :   จัดทำหัวข้อและเนื้อหาการเรียนรู้ (0)
E-Portfolio :   แฟ้มผลงานของฉัน , แฟ้มอัลบั้มภาพ()
รายงานการทำวิจัย :   แฟ้มงานวิจัย
ครูประจำชั้น :   ไม่ได้เป็นครูประจำชั้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาผลงาน
คณะกรรมการฝ่าย    เป็นประธาน       0
เป็นกรรมการ       0
คณะกรรมการหน่วยงาน    เป็นประธานประธาน       0
เป็นกรรมการ       1
โครงการ    ร่วมรับผิดชอบ       0
เป็นประธาน       0
เป็นกรรมการ       0
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย       0
กำหนดแนวทางการประเมิน    มี       0
ไม่มี       0
ปฏิทิน       0
     Planing (P)    0
     Do (D)    0
     Check (C)    0
     Action (A)    0
     ????/?????? ?????????? ?????????    0
     ???????/?????    0
     ?????????????????????????    0
     ????????????????????????????????????    0
     ?????????????????????????    0
     ????????????????????????????????????    0
     ?????????????????????    0
     ???????????????????????? / ?????? / ???????? / ????????????    0
     ?????????? / ???????    0
     ?????????????????? ????????    0
     ?????????????????????? ????????    0
     ????????????????????    0
     ???????????????????? ??? ????????    0
     ???????????????????? ??????????????? ????????    0
     ??????? BSG ?????????? 1    0
     ??????? BSG ?????????? 2    0
     ??????? BSG ?????????? 3    0
     ??????? BSG ?????????? 4    0
     ??????? BSG ?????????? 5    0
     ??????? BSG ?????????? 6    0
     ??????? BSG ?????????? 7    0
     ??????? BSG ?????????? 8    0
     ??????? BSG ?????????? 9    0
     ??????? BSG ?????????? 10    0
     ??????? BSG ?????????? 11    0
     ??????? BSG ?????????? 12    0
     ??????? BSG ?????????? 13    0
     ??????? BSG ?????????? 14    0
     ??????? BSG ?????????? 15    0
     ??????? BSG ?????????? 16    0
     ??????? BSG ?????????? 17    0
     ??????? BSG ?????????? 18    0
ได้อยู่ใน ข่าว       0
Post ข่าว       0
จัดทำ Portfolio       0
Post สาระน่ารู้       0
ถ่ายภาพ (อัลบัม)    9
นำภาพขึ้นหน้าเวบ (อัลบั้ม)    0
 
 

Copyright (c) Assumption College. All rights reserved.